Leveringen - 295288-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Software voor industriële controle

2019/S 120-295288

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Predstavlyavashtiyat „Bulgartransgaz“ EAD — izpalnitelen direktor
175203478
p.k. 3, zh.k. „Lyulin 2“, bul. „Pancho Vladigerov“ No. 66
Sofiya
1336
Bulgarije
Contactpersoon: Vesela Ruseva
Telefoon: +359 29396415
E-mail: vruseva@bulgartransgaz.bg
Fax: +359 29250063
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bulgartransgaz.bg

Adres van het kopersprofiel: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“

Referentienummer: 170-033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48150000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Република БЪЛГАРИЯ, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 и Северозападен експолатационен район Ботевград, гр. Ботевград 2140, ул. Акад. Стоян Романски № 61

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: MC1 — качествени показатели / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: ТС1 — оценка на предложението относно параметрите на месечния абонамент за сервизна поддръжка — брой заявки за обслужване на възложителя / Weging: 50 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: ТС2 — оценка на предложението относно параметрите на периода за развитие — брой човекочасове / Weging: 50 точки
Prijs - Weging: 70 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-513481
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019