Leveringen - 295291-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Otopeni: Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter

2019/S 120-295291

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationaal identificatienummer: RO26490194
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322
Postcode: 075150
Land: Roemenië
Contactpersoon: Luisa Capezeanu, Mihai Copoeru, George Niculie
E-mail: mihai.copoeru@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, luisa.capezeanu@cnab.ro
Telefoon: +40 212041933/2691/3534
Fax: +40 212041976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnab.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Freze de zăpadă de mare viteză și capacitate medie pentru deszăpezire aeroporturi, prestarea serviciilor de școlarizare a personalului ce va utiliza și întreține freze [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 26490194_2019_PAAPD1059849
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34143000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Freze de zăpadă de mare viteză și capacitate medie pentru deszăpezire aeroporturi, prestarea serviciilor de școlarizare a personalului ce va utiliza și întreține frezele de zăpadă și a serviciilor de service în perioada de garanție a acestora.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 927 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43313200
50100000
80510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A.

Adresa: Calea Bucurestilor nr. 224E – Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti – AIHCB.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia a 2 freze de zăpadă de mare viteză și capacitate medie pentru deszăpezire aeroporturi, prestarea a 2 sesiuni de scolarizare pentru întreținere/reparare si operare utilaje și servicii de service în perioada de garanție a acestora (4 revizii).

Numar de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 3) Termenul de garanție. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Puterea motorului. / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-082156
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192/c
Benaming:

Furnizarea a 2 freze de zăpadă de mare viteză pentru deszăpezire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.T.S.A. Industry
Nationaal identificatienummer: RO 17047970
Postadres: Cartierul Ștefan cel Mare nr. 0, bl. 37, sc. B, ap. 13
Plaats: Săcele
NUTS-code: RO122
Postcode: 505600
Land: Roemenië
E-mail: office@atsaindustry.ro
Telefoon: +40 268546921
Fax: +40 268546921

Internetadres: www.atsaindustry.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 927 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 927 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019