Leveringen - 295297-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Hannover: Zware motorvoertuigen

2019/S 120-295297

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Nationaal identificatienummer: NUTS-Code: DE92
Postadres: Am Hohen Ufer 6
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE92
Postcode: 30159
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hubert Nawa
E-mail: hubert.nawa@uestra.de
Telefoon: +49 5111668-2320
Fax: +49 5111668-962320

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uestra.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schienenreinigungsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Schienenreinigungsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE92
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schienenreinigungsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238228
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131151334
Fax: +49 4131152943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131151334
Fax: +49 4131152943
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Postadres: Friedrichswall 1
Plaats: Hannover
Postcode: 30159
Land: Duitsland
Telefoon: +49 5111208428
Fax: +49 511120998428
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019