Leveringen - 295304-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Middlesbrough: Werktuigbouwkundige diensten

2019/S 120-295304

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PD Teesport Ltd
17-27 Queens Square
Middlesbrough
TS2 1AH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1642877000
E-mail: jade.bahrani@pdports.co.uk
NUTS-code: UKC12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pdports.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA35729

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply, Delivery and Commissioning of 2x Bulk Handling Hoppers

Referentienummer: 2018-041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71333000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this ITN is to invite tenderers to submit tenders for a 6-month agreement to supply, deliver and commission 2 bulk handling hoppers to PD Teesport (‘the Company’) as and when required.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42418500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middlesbrough.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Purchase of 2 bulk handling hoppers.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-533401
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Buttimer Engineering
Vienna House, Starley Way, Solihull
Birmingham
B377GN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +35 3871494129
NUTS-code: UKG31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(MT Ref:216417)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
PD Teesport Ltd
17-27 Queens Square
Middlesbrough
TS2 1AH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1642877000

Internetadres: http://www.pdports.co.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019