Leveringen - 295306-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2019/S 120-295306

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nationaal identificatienummer: AK15459
Postadres: Könyves Kálmán körút 54–60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Sztezsarán Viktória
E-mail: sztezsaran.viktoria@mav-start.hu
Telefoon: +36 307391927
Fax: +36 15112346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mav-start.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mav-start.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mozgássérült emelők beszerzése DESIRO motorvonathoz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mozgássérült emelők beszerzése DESIRO motorvonathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal (üzembe helyezés, járműbe történő beépítés megtervezése, az első két darab mozgássérült emelő berendezés beépítésének felügyelete, oktatás, dokumentáció átadás, berendezéssel ellátott jármű hatósági engedélyeinek megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és a szükséges tanúsítványok megszerzése a 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerint)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 288 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

1045 Budapest, Bécsi u. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés tárgya:

Mozgássérült emelők beszerzése DESIRO motorvonathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal (üzembe helyezés, járműbe történő beépítés megtervezése, az első két darab mozgássérült emelő berendezés beépítésének felügyelete, oktatás, berendezéssel ellátott jármű hatósági engedélyeinek megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és a szükséges tanúsítványok megszerzése a 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerint)

A közbeszerzés mennyisége:

62 darab kerekesszék emelő (31 db motorvonatba).

Ajánlatkérő 62 db mozgássérült emelő megrendelésére vállal lehívási kötelezettséget.

Kapcsolódó szolgáltatások:

Tervezés, ami magába foglalja a késztermék vasúti járműbe történő beépítésének megtervezését.

A mozgássérült emelők leszállítását, üzembe helyezését, beállítását, az első két darab mozgássérült emelő berendezés beépítésének felügyeletét, a berendezéssel ellátott jármű hatósági engedélyeinek megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését és a szükséges tanúsítványok megszerzését a 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerint az Ajánlattevő végzi el.

A hatósági engedélyek 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerinti beszerzését az Ajánlatkérő végzi el.

Oktatás, amely magába foglalja a beépítés, kezelés, üzemeltetés-fenntartás oktatását, amelyet 5 fő részére kell megtartani;

Kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és javítási dokumentációk szállítása.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-501297
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mozgássérült emelők beszerzése DESIRO motorvonathoz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GREEN ROAD Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Postadres: Városmajor utca 19. b. épület IV. emelet 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1122
Land: Hongarije
E-mail: takacs.csaba@greenroadkft.hu
Telefoon: +36 303671707
Fax: +36 17809575
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 929 487.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 288 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 63 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Kerekesszékes emelőgép gyártás

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes Ajánlattevő:

Green Road Kft.

1122 Budapest, Városmajor u. 19/b., IV./1.

Adószám: 12579925-2-43

. A szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll az alábbiak szerint:

— a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó 280 000 000 HUF azaz

— 929 487 EUR,

— a nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó összérték nyomán szükséges és rendelkezésre álló pótfedezet: nettó 111 856 056 HUF azaz 358 513 EUR

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019