Leveringen - 295307-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Uitrusting voor luchtverkeersleiding

2019/S 120-295307

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
Q2822001J
Avenida de Aragón, 330
Madrid
28022
Spanje
Contactpersoon: Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
Telefoon: +34 913213321
E-mail: acastillo@enaire.es
Fax: +34 913213491
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.enaire.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nlGqItpTlKgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro en estado operativo de modificaciones en la arquitectura del sistema SACTA del Centro de Control de Madrid

Referentienummer: DNA 358/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34962000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro en estado operativo de modificaciones en la arquitectura del sistema SACTA del Centro de Control de Madrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 082 916.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro en estado operativo de modificaciones en la arquitectura del sistema SACTA del Centro de Control de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Técnicos / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053903
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DNA 358/2018
Benaming:

Suministro en estado operativo de modificaciones en la arquitectura del sistema SACTA del Centro de Control de Madrid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Indra Sistemas, S. A.
A28599033
Alcobendas
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 082 916.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
C/ de Alcalá, 5
Madrid
28014
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
C/ de Alcalá, 5
Madrid
28014
Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
C/ de Alcalá, 5
Madrid
28014
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019