Leveringen - 295308-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Tsjechië-Praag: Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen

2019/S 120-295308

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ČEZ, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45274649
Postadres: Duhová 1444/2
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Ladislav Kříž
E-mail: ladislav.kriz02@cez.cz
Telefoon: +420 471103502

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cez.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Elektřina

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu bezpečného, provozuschopného, plynule provozovatelného a spolehlivého bateriového akumulačního systému pro ukládání elektrické energie (BESS), který je Zadavatelem pořizován za účelem poskytování podpůrné služby dle požadavků provozovatele přenosové soustavy, obchodní společnosti ČEPS, a.s. BESS bude propojen, a to i stavebně, se stávajícím výrobním blokem „D“ elektrárny Tušimice II a bude s elektrárnou tvořit jeden celek. Dle druhu předmětu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 ZZVZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 59 793 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tušimice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu bezpečného, provozuschopného, plynule provozovatelného a spolehlivého bateriového akumulačního systému pro ukládání elektrické energie (BESS), který je Zadavatelem pořizován za účelem poskytování podpůrné služby dle požadavků provozovatele přenosové soustavy, obchodní společnosti ČEPS, a.s. BESS bude propojen, a to i stavebně, se stávajícím výrobním blokem „D“ elektrárny Tušimice II a bude s elektrárnou tvořit jeden celek. Dle druhu předmětu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 ZZVZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rychlost dodávky (okamžik splnění milníku M08 – Úspěšné provedení komplexní zkoušky) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 136-311671
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Perceel nr.: N006/18/V00011719
Benaming:

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27804721
Postadres: Výstavní 1144 103
Plaats: Ostrava
NUTS-code: CZ080
Postcode: 703 00
Land: Tsjechië
E-mail: petr.jakubek@cez.cz
Telefoon: +420 724170736

Internetadres: www.cez.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IBG Česko, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 26683229
Postadres: V Pískovně 2053
Plaats: Kralupy nad Vltavou
NUTS-code: CZ04
Postcode: 278 01
Land: Tsjechië
E-mail: petr.jakubek@cez.cz

Internetadres: www.ibg.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NEC Eastern Europe Kft.
Nationaal identificatienummer: 01-09-705810
Postadres: Ungvár u. 64-66
Plaats: Budapešť
NUTS-code: HU
Postcode: H1142
Land: Hongarije
E-mail: petr.jakoubek@cez.cz

Internetadres: www.hu.nec.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 793 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019