Leveringen - 295309-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Reggio Emilia: Gasdrukuitrusting

2019/S 120-295309

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo)
Postadres: Via Nubi di Magellano 30
Plaats: Reggio Emilia
NUTS-code: ITH53
Postcode: 42123
Land: Italië
Contactpersoon: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi — Ufficio Assistenza Appalti
E-mail: appalti_aa@gruppoiren.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://portaleacquisti.gruppoiren.it

Adres van het kopersprofiel: https://portaleacquisti.gruppoiren.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Multiservizi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender 3111/2019 — Accordo Quadro fornitura di adattatori per contatori gas con pozzetto controllo pressione

Referentienummer: Tender 3111/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39341000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender 3111/2019 — Accordo Quadro — Fornitura di adattatori per contatori gas con pozzetto controllo pressione — CIG 7807660CD8

Il valore totale stimato dell'appalto, per la durata triennale, è fino alla concorrenza di 1 197 000,00 EUR, IVA esclusa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 197 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11
NUTS-code: ITC12
NUTS-code: ITC33
NUTS-code: ITH51
NUTS-code: ITH52
NUTS-code: ITH53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender 3111/2019 — Accordo Quadro — Fornitura di adattatori per contatori gas con pozzetto controllo pressione

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-091591
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Tender 3111/2019 — Accordo Quadro fornitura di adattatori per contatori gas con pozzetto controllo pressione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A.
Plaats: Grignasco (NO)
NUTS-code: ITC15
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 197 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 197 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale Genova
Plaats: Genova
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione ex art. 29, comma 1 ed ex art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 o per i bandi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale Genova
Plaats: Genova
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019