Leveringen - 295318-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Uitrusting voor onderstation

2019/S 120-295318

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-230714)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elektrilevi OÜ
Nationaal identificatienummer: 11050857
Postadres: Kadaka tee 63/1
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 12915
Land: Estland
Contactpersoon: Kadri Leopard
E-mail: kadri.leopard@elektrilevi.ee
Telefoon: +372 5035316

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elektrilevi.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tabasalu AJ, Püssi AJ, Suure-Jaani AJ, Pilka AJ jõutrafode ost ja paigaldamine

Referentienummer: 209000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682540
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankemenetlus on välja kuulutatud Tabasalu AJ, Püssi AJ, Suure-Jaani AJ, Pilka AJ jõutrafode ostmiseks ja paigaldamiseks (IK1097, IK1064, IK1101, LP5966) vastavalt hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel.

NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-230714

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

25.6.2019 11:00

Te lezen:

2.7.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

25.6.2019 11:00

Te lezen:

2.7.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

25.6.2019 11:00

Te lezen:

2.7.2019 11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: