Leveringen - 295320-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Bewakingssysteem met gesloten circuit

2019/S 120-295320

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 093-225745)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Associated British Ports
2nd Floor, 25 Bedford Street
London
WC2E 9ES
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Project Development Manager
Telefoon: +44 2380608263
E-mail: securitysystems@abports.co.uk
NUTS-code: UKI31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.abports.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Integrated Security Systems

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32235000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of a range of equipment and associated services across a multi-site national Port business comprising:

Design of a group wide CCTV, ANPR and Access Control System,

Installation of CCTV, ANPR and Access Control Hardware and associated Software,

Training on CCTV, ANPR and Access Control Software,

Support of CCTV, ANPR and Access Control hardware and Software.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-225745

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for the receipt of applications for an invitation to tender or to negotiate/Time limit for receipt of expressions of interest
In plaats van:
Datum: 17/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: