Leveringen - 295322-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-České Budějovice: Elektrische schakelborden

2019/S 120-295322

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-230720)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E.ON Distribuce, a.s.
Nationaal identificatienummer: 28085400
Postadres: F.A. Gerstnera 2151/6
Plaats: České Budějovice
NUTS-code: CZ031
Postcode: 370 49
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Telefoon: +420 222261468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eon-distribuce.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TO Servisní, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29226368
Postadres: Objízdná 1777
Plaats: Otrokovice
NUTS-code: CZ072
Postcode: 765 02
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Telefoon: +420 222261468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eon-distribuce.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozvaděč Otrokovice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze 2 polí přívodních (venkovní vedení), ze 2 polí transformátorových a z pole podélného dělení.

Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16.4.2014.

Podrobně viz ZD.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-230720

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: