Leveringen - 295323-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines

2019/S 120-295323

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-266801)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Oddział KWK RUDA, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: m.zaremba@pgg.pl
Telefoon: +48 327173709
Fax: +48 327173917

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW+/-5 % wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK

Referentienummer: 441901865/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW+/-5 % wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266801

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:55
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:55
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: