Leveringen - 295324-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Rollend materieel

2019/S 120-295324

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-135053)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Metrorex S.A.
RO 13863739
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Ștefan Cristian Adrian
Telefoon: +40 213193601
E-mail: cristian.stefan@metrorex.ro
Fax: +40 213125149
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metrorex.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului

Referentienummer: 13863739_2018_PAAPD1024621
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiect contract: furnizare 13 trenuri noi de metrou, simulator instruire personal exploatare, set scule speciale (mentenanță trenuri) și serviciile accesorii (transport, asigurare, punerea în funcțiune, asistența tehnica în perioada garanție, instruire personal exploatare, operare trenuri și folosire aplicații software) într-un termen estimat de 42 luni, cu opțiunea de suplimentare (cu maxim 17 trenuri noi), destinate operării pe Magistrala 5 de metrou, tronson Drumul Taberei – Iancului, Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor.

Contractul poate fi modificat (conform art. 236 din Legea 99/2016, la solicitarea Metrorex formulată în maxim 84 luni de la semnarea contractului, prin suplimentare cu max. 17 trenuri, același tip, aceleași performanțe tehnice (sau superioare), aceleași condiții contractuale (inclusiv termenele de livrare vor fi similare celor 13 trenuri), cu excepția prețului.

Termenele de livrare pentru trenurile ce pot fi comandate suplimentar (una/mai [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-135053

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 05/04/2020
Te lezen:
Datum: 10/04/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Având în vedere volumul semnificativ ale solicitărilor de clarificari față de documentația de atribuire, pentru definitivarea raspunsului consolidat al entității contractante (ținând seama și de termenul necesar pentru exercitarea controlului ex-ante cu privire la răspunsul consolidat), termenul limită pentru primirea ofertelor se decalează până la data de 10.7.2019. Pentru vizualizarea măsurilor de remediere aduse documentelor initiale se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.