Leveringen - 295325-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Hulpmiddelen voor gehandicapten

2019/S 120-295325

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 096-232990)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Nationaal identificatienummer: 120864074
Postadres: Rodūnios kelias 10A
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-02189
Land: Litouwen
Contactpersoon: Laima Abrutytė
E-mail: l.abrutyte@ltou.lt
Telefoon: +370 46048418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltou.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5150

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Specialiosios paskirties įranga, skirta neįgalių asmenų aptarnavimui (Ambuliftas)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Specialiosios paskirties įranga, skirta neįgalių asmenų aptarnavimui (Ambuliftas).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-232990

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: