Leveringen - 295326-2019

25/06/2019    S120

Polska-Warszawa: Układy smarowania olejem

2019/S 120-295326

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 093-225749)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG Termika SA
Adres pocztowy: ul. Modlińska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-216
Państwo: Polska
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878469
Faks: +48 225878468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań

Numer referencyjny: 19DOZZ)52
II.1.2)Główny kod CPV
42113150 Układy smarowania olejem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Zabudowy zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ052 stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 093-225749

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: