Leveringen - 295326-2019

25/06/2019    S120

Polen-Warschau: Smeeroliesystemen

2019/S 120-295326

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 093-225749)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGNiG Termika SA
Postadres: ul. Modlińska 15
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-216
Land: Polen
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Telefoon: +48 225878469
Fax: +48 225878468
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.termika.pgnig.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań

Referentienummer: 19DOZZ)52
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42113150 Smeeroliesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-225749

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: