Leveringen - 295327-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Elektronische benodigdheden

2019/S 120-295327

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6017177000
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: nabava@slo-zeleznice.si, Franci Šoško
E-mail: franc.sosko@slo-zeleznice.si
Telefoon: +386 12914491
Fax: +386 12914491

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Podpora vzdrževanjun SIMIS W

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31711000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Podpora vzdrževanju elektronskih signalnovarnostnih naprav, sistem SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA na progah Pragersko Ormož, Ormož Središče d.m., Ormož Hodoš d.m., Ljubljana Sežana d.m., ter CVP Maribor in CVP Postojna.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 683 011.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podpora vzdrževanju elektronskih signalnovarnostnih naprav, sistem SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA na progah Pragersko Ormož, Ormož Središče d.m., Ormož Hodoš d.m., Ljubljana Sežana d.m., ter CVP Maribor in CVP Postojna.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Izbranemu ponudniku, se odda predmetno javno naročilo, iz razloga, ker je ponudnik proizvajalec signalnovarnostnih naprav tipa SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA.So edini možni dobavitelj originalnih novih rezervnih delov, ki so naročniku potrebni za vzdrževanje sistema v optimalnem stanju in odpravi morebitnih okvar, ki nastopijo v življenjski dobi. Sočasno so lastniki intelektualnih pravic programske opreme, iz česar izhaja,da so edini na trgu, ki lahko izvajajo morebitne spremembe na programski in strojni opremi zgoraj omenjenih sistemov, ki so nameščeni na območju JŽI. Tako naročnik potrebuje podporo tega podjetja tako v sklopu dobave rezervnega materiala, kot spremembe programske ali strojne opreme. SV naprave so kompleksni sistemi, pri katerih v življenjski dobi lahko pride do neobičajnih okvar in jih vzdrževalno osebje naročnika morebiti ne bi bilo zmožno odpraviti samo, zato se v sklopu te vzdrževalne pogodbe predvideva tudi strokovna pomoč edinega možnega dobavitelja oz. proizvajalca opreme.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens Mobility, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 8150338000
Postadres: Letališka cesta 29C
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 683 011.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 683 011.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Postadres: Kolodvorska ulica 11
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019