Leveringen - 295327-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Elektronische benodigdheden

2019/S 120-295327

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
6017177000
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: nabava@slo-zeleznice.si, Franci Šoško
Telefoon: +386 12914491
E-mail: franc.sosko@slo-zeleznice.si
Fax: +386 12914491
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Podpora vzdrževanjun SIMIS W

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31711000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Podpora vzdrževanju elektronskih signalnovarnostnih naprav, sistem SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA na progah Pragersko Ormož, Ormož Središče d.m., Ormož Hodoš d.m., Ljubljana Sežana d.m., ter CVP Maribor in CVP Postojna.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 683 011.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podpora vzdrževanju elektronskih signalnovarnostnih naprav, sistem SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA na progah Pragersko Ormož, Ormož Središče d.m., Ormož Hodoš d.m., Ljubljana Sežana d.m., ter CVP Maribor in CVP Postojna.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Izbranemu ponudniku, se odda predmetno javno naročilo, iz razloga, ker je ponudnik proizvajalec signalnovarnostnih naprav tipa SIMIS-W, ILTIS in ELEKSA.So edini možni dobavitelj originalnih novih rezervnih delov, ki so naročniku potrebni za vzdrževanje sistema v optimalnem stanju in odpravi morebitnih okvar, ki nastopijo v življenjski dobi. Sočasno so lastniki intelektualnih pravic programske opreme, iz česar izhaja,da so edini na trgu, ki lahko izvajajo morebitne spremembe na programski in strojni opremi zgoraj omenjenih sistemov, ki so nameščeni na območju JŽI. Tako naročnik potrebuje podporo tega podjetja tako v sklopu dobave rezervnega materiala, kot spremembe programske ali strojne opreme. SV naprave so kompleksni sistemi, pri katerih v življenjski dobi lahko pride do neobičajnih okvar in jih vzdrževalno osebje naročnika morebiti ne bi bilo zmožno odpraviti samo, zato se v sklopu te vzdrževalne pogodbe predvideva tudi strokovna pomoč edinega možnega dobavitelja oz. proizvajalca opreme.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Siemens Mobility, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
8150338000
Letališka cesta 29C
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 683 011.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 683 011.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019