Diensten - 295329-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Periodieke indicatieve aankondiging - niet gebruikt als middel voor een oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Kopenhagen: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 120-295329

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Denemarken
Contactpersoon: Henrik Madsen
Telefoon: +45 82340000
E-mail: OutOmformerMD@BANE.dk
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bane.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Outsourcing af omformer-vedligehold (S-banen) - Markedsdialog

Referentienummer: 2019 - 10112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Banedanmark ønsker at outsource alle vedligeholdsydelser for S-banens 39 omformerstationer. For at opnå de bedst mulige udbudspakker herunder sammensætning af udbuddets: tjenesteydelser, geografi, kontraktperioder etc., vil Banedanmark gerne have markedets input. Derfor inviteres alle interesserede virksomheder til at give deres skriftlige input til, hvordan Banedanmark sammensætter de mest attraktive og omkostningseffektive udbud. På baggrund af det skriftlige input forventer Banedanmark at indkalde et mindre antal leverandører til uddybende mundtlige møder. Det skriftlige informationsmateriale samt det skriftlige spørgsmål/svarskema kan tilgås via Banedanmarks udbudsplatform, EU-Supply.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000
31174000
50220000
50700000
50710000
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013
NUTS-code: DK012
NUTS-code: DK011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Banedanmark ønsker at outsource alle vedligeholdsydelser for S-banens 39 omformerstationer. For at opnå de bedst mulige udbudspakker herunder sammensætning af udbuddets: tjenesteydelser, geografi, kontraktperioder etc., vil Banedanmark gerne have markedets input. Derfor inviteres alle interesserede virksomheder til at give deres skriftlige input til, hvordan Banedanmark sammensætter de mest attraktive og omkostningseffektive udbud. På baggrund af det skriftlige input forventer Banedanmark at indkalde et mindre antal leverandører til uddybende mundtlige møder. Det skriftlige informationsmateriale samt det skriftlige spørgsmål/svarskema kan tilgås via Banedanmarks udbudsplatform, EU-Supply.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Se dette link for markedsdialogmaterialet:

https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Markedsdialogmaterialet er tilgængeligt via dette link: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019