Diensten - 295330-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Periodieke indicatieve aankondiging met oproep tot mededinging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Warick: Software voor contactenbeheer

2019/S 120-295330

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: National Grid UK Ltd
Postadres: Warwick Technology Park, Gallows Hill
Plaats: Warick
NUTS-code: UKG13
Postcode: CV34 6DA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Antonio Alcaraz
E-mail: antonio.alcaraz@nationalgrid.com
Telefoon: +44 7966214817

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nationalgrid.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract Administration Tool

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48333000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A contract administration tool with reporting capability for use within National Grid UK Ltd and its supply chain.

The software must have the capability to administer all contractual obligations whilst being client-configurable to permit multiple concurrent configurations featuring amendments for example, to clauses, clause numbers and contractual timescales.

The expected quantity is 200 contracts per year with an average duration of 18 months for circa 1 250 users.

The system should be available for use on all future contracts with the ability to migrate live contracts from the legacy contract administration system (approximately 1 500 active projects).

The system needs capability to support NEC3 and NEC4 contracts of various forms alongside a limited number of FIDIC contracts.

Ideally, the software should have the capability to support other contract families such as IChemE, JCT or other contracts terms in the future.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A contract administration tool with reporting capability for use within National Grid UK Ltd and its supply chain. The software must have the capability to administer all contractual obligations whilst being client-configurable to permit multiple concurrent configurations featuring amendments for example, to clauses, clause numbers and contractual timescales.

The expected quantity is 200 contracts per year with an average duration of 18 months for circa 1 250 users. The system should be available for use on all future contracts with the ability to migrate live contracts from the legacy contract administration system (approximately 1 500 active projects).

The system needs capability to support NEC3 and NEC4 contracts of various forms alongside a limited number of FIDIC contracts. Ideally, the software should have the capability to support other contract families such as IChemE, JCT or other contracts terms in the future.

To express your interest in participating in a future tender, please email antonio.alcaraz@nationalgrid.com by 12:00 Monday 22nd July providing the following information:

— organization name,

— corporate phone,

— person of contact,

— email address,

— phone,

— country.

The PQQ document will be released through an on-line e-sourcing portal. if you don't already have an account to access our e-sourcing portal one will be created for you.

Instructions regarding how to access the PQQ will be issued once you have expressed your initial interest in receiving the PQQ.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 22/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: National Grid UK Ltd
Postadres: National Grid House, Warwick Tecnhnology Park, Gallows Hill
Plaats: Warwick
Postcode: CV34 6DA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: antonio.alcaraz@nationalgrid.com
Telefoon: +44 7966214817
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019