Diensten - 295410-2019

25/06/2019    S120

Polen-Połaniec: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 120-295410

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Telefoon: +48 158656471
Fax: +48 158656688

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.

Referentienummer: NZ/PZP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7 Części I SIWZ.

Przedmiot Zamówienia obejmuje „Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji prac.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 067 735.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
42950000 Delen van machines voor algemeen gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enea Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II SIWZ oraz w Części III SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dotyczy punktu II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Dotyczy punktu II.2.6) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-065728
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 443 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 407 272.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019