Diensten - 295410-2019

25/06/2019    S120    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Połaniec: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2019/S 120-295410

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Zawada 26
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Tel.: +48 158656471
Faks: +48 158656688

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.

Numer referencyjny: NZ/PZP/14/2018
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7 Części I SIWZ.

Przedmiot Zamówienia obejmuje „Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji prac.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 6 067 735.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65410000 Eksploatacja elektrowni
42950000 Części maszyn ogólnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II SIWZ oraz w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy punktu II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Dotyczy punktu II.2.6) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 029-065728
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Zawada 26
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 443 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 407 272.12 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019