Diensten - 295410-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Połaniec: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 120-295410

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Telefoon: +48 158656471
Fax: +48 158656688

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.

Referentienummer: NZ/PZP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 067 735.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
42950000 Delen van machines voor algemeen gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-065728

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 443 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 407 272.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019