Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 295410-2019

25/06/2019    S120

Polen-Połaniec: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 120-295410

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Telefoon: +48 158656471
Fax: +48 158656688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.

Referentienummer: NZ/PZP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 067 735.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
42950000 Delen van machines voor algemeen gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-065728

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 443 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 407 272.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019