Diensten - 295412-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

2019/S 120-295412

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Nationaal identificatienummer: 634-283-47-28
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Dalida-Matura, Zespół Zakupów Rejon nr 1
E-mail: j.dalida-matura@pgg.pl
Telefoon: +48 327572973

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Referentienummer: 601802030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 11 800 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44162200
45331220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-044599
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CLIMATRONIC Drzewosiewska Iwona
Postadres: ul. Małobądzka 29
Plaats: Będzin
NUTS-code: PL
Postcode: 42-500
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 189 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 800 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcy w branży elektrycznej i górniczej, po wcześniejszej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego.

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

3.W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych powyżej, wykonawcy dołączają do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019