Diensten - 295418-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Rome: Delen van roltrappen

2019/S 120-295418

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ATAC S.p.A.
Nationaal identificatienummer: Avviso 64/2019
Postadres: Via Prenestina 45
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43
Postcode: 00176
Land: Italië
Contactpersoon: Sara talone
E-mail: sara.talone@atac.roma.it
Telefoon: +39 0646954176
Fax: +39 0646953181

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.atac.roma.it

Adres van het kopersprofiel: www.atac.roma.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro per la realizzazione degli interventi prescrizionali derivanti dalle attività di verifica generale di tolleranza delle parti meccaniche sulla linea A della Metropolitana di Roma

Referentienummer: 76/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42419530
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro per la realizzazione degli interventi prescrizionali derivanti dalle attività di verifica generale di tolleranza delle parti meccaniche, di verifica generale dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza sulla linea A della Metropolitana di Roma e relativi contratti applicativi inerenti le stazioni di Spagna e di Repubblica.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 265 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Esecuzione delle attività per la realizzazione degli interventi prescrizionali derivanti dalle attività di verifica generale di tolleranza delle parti meccaniche sulla linea A della Metropolitana di Roma.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende instantie niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

L’affidamento ad OTIS Servizi degli interventi di che trattasi si presenta senza alcun dubbio come indifferibile in quanto le scale mobili in questione sono essenziali per consentire al gestore ATAC l’esercizio del servizio di trasporto pubblico sulle linee metropolitane, dal momento che per tali stazioni detti impianti di traslazione costituiscono l’unico sistema di accesso ai treni dal piano atrio della banchina, pertanto, la necessità di effettuare gli interventi in questione nel minor tempo possibile e con le garanzie di risultato non potrebbe essere utilmente soddisfatta attraverso il ricorso alle procedure ordinarie i cui tempi non sono compatibili con l’urgenza necessaria e con l’esigenza di garantire il funzionamento in sicurezza degli impianti.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OTIS Servizi S.r.l.
Postadres: Via Roma 108
Plaats: Cassina de' Pecchi
NUTS-code: ITC4C
Postcode: 20060
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
Postadres: Via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië

Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ATAC S.p.A. — Segreteria Societaria
Postadres: Via Prenestina 45
Plaats: Roma
Postcode: 00176
Land: Italië
E-mail: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it
Telefoon: +39 0646953365
Fax: +39 0646953927
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019