Diensten - 295419-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Košice: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 120-295419

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Nationaal identificatienummer: 36211541
Postadres: Teplárenská 3
Plaats: Košice-mestská časť Juh
NUTS-code: SK042
Postcode: 042 92
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Lenka Halušková
E-mail: haluskova_lenka@teko.sk
Telefoon: +421 556192440
Fax: +421 556742816

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teko.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonštrukcia parnej turbíny TG2

Referentienummer: VS 36
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: První brňenská strojírna N.P.Brno výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51133000
42113100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miestom vykonania diela je areál objednávateľa na Teplárenskej ulici v Košiciach, areál TEKO časť objekt 5.1 Strojovňa a medzistrojovňa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: První brňenská strojírna N.P.Brno výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.

Pod uskutočnením rekonštrukcie sa rozumejú všetky práce a dodávky, potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku novo rekonštruovaných zariadení, v rozsahu:

— projektové a inžinierske činnosti

— demontáž, dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení,

— odskúšanie a uvedenie do prevádzky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-208005
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VS 36
Benaming:

Rekonštrukcia parnej turbíny TG2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Obstarávateľ Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. ruší použitý postup zadávania zákazky Rekonštrukcia parnej turbíny TG2, ktorú vyhlásil zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku ES č. S 086 pod značkou 2019/S 086-208005 dňa 3.5.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 087/2019 pod značkou 10974 - MSS dňa 6.5.2019, a to z dôvodu podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO), konkrétne, že neboli predložené viac ako 2 ponuky - obstarávateľovi bola predložená v tejto verejnej súťaži iba 1 ponuka.

S poukazom na ustanovenie § 57 ods. 3 a 4 ZoVO obstarávateľ uvádza, že zákazka bude znovu zadávaná postupom verejnej súťaže.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií a ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Informácia k bodu I.6) Hlavná činnosť okrem uvedenej činnosti v bode I.6) aj Elektrická energia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019