Diensten - 295434-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Reparatie en onderhoud van boilers

2019/S 120-295434

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Tauron Ciepło Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
Katowice
40-126
Polen
Contactpersoon: Dominik Świerczek
Telefoon: +48 327358240
E-mail: dominik.swierczek@tauron-cieplo.pl
Fax: +48 327358255
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://swoz.tauron.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komponent – Remont kotła BFB w Zakładzie Wytwarzania Tychy

Referentienummer: 2018/TC/TC/04072/L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kotła BFB w Zakładzie Wytwarzania Tychy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 350 950.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Wytwarzania Tychy, ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kotła BFB w Zakładzie Wytwarzania Tychy w zakresie remontu dna dyszowego, części ciśnieniowej kotła, przewału kotła, naprawy obmurza, serwisu palników, zabezpieczenia części ciśnieniowej przed erozją, naprawy zsypów, przegrzewaczy pary, rurowego podgrzewacza powietrza, walczaka, podawania paliwa, piasku, mocznika, przeglądu kompensatorów, zawieszenia kotła, izolacji termicznej kotła, remontu elektrofiltra, odprowadzania popiołu spod kotła. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-032556
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PZRE Bestal Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 47
Tychy
43-100
Polen
Telefoon: +48 323270094
E-mail: bestal@bestal.pl
NUTS-code: PL22C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 350 950.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Rusztowania, izolacja, obmurze, metalizacja.

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019