Diensten - 295439-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van rollend materieel

2019/S 120-295439

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 084-202492)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.
Nationaal identificatienummer: 01573349000000
Postadres: Al. Jerozolimskie 125/127
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91
Postcode: 02-017
Land: Polen
Contactpersoon: Izabella Starzyńska
E-mail: zp@skm.warszawa.pl
Telefoon: +48 226997235
Fax: +48 226997236

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.skm.warszawa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wykonanie obsług 4-go poziomu utrzymania na dziewięciu zespołach trakcyjnych typu 35WE wraz z wymianą pokładowych systemów teleinformatycznych na dziewięciu zespołach trakcyjnych typu 35WE, zgodnie z ...

Referentienummer: FZP-351-5/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50222000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A. Wykonanie obsług technicznych 4-go poziomu utrzymania 9 EZT typu 35WE,

B. Wykonanie wszelkich legalizacji wszystkich urządzeń poddozorowych zw. z bezpieczeństwem oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania, wraz z ich demontażem i montażem po wykonanych legalizacjach.

C. Wykonanie prac, wykraczających poza stały zakres obsługi 4-go poziomu utrzymania,

D. Wymiana, systemów teleinformatycznych oraz urządzeń na EZT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby zatrudnione bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zatrudnione u podwykonawców i dalszych podwykonawców, tj. w szczególności wykonujące czynności opisane w pkt 4.6 SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-202492

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.6.2019 r., o godz. 12:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

Te lezen:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.7.2019 r., o godz. 12:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Początek: 01/08/2019

Koniec: 31/03/2021

Te lezen:

Początek: 01/08/2019

Koniec: 30/04/2021

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: