Diensten - 295477-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van de gunning van een concessie - Procedure voor de gunning van een concessie 

Nederland-Dordrecht: Veerboten

2019/S 120-295477

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Dordrecht
Nationaal identificatienummer: 111720547
Postadres: Spuiboulevard 300
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3311 GR
Land: Nederland
Contactpersoon: A. A. J. S. Monshouwer
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 786398989

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dordrecht.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie Veerdienst "Kop van 't Land"

Referentienummer: 140121GDD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34512100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wil voor een periode van 12 jaren een concessieovereenkomst afsluiten met een veerexploitant voor het uitvoeren van de veerdienst. Het doel van deze aanbesteding is om de veerexploitant te selecteren die op basis van de gestelde eisen en kwalitatieve gunningscriteria de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPK) heeft ingediend. De ingangsdatum voor de nieuwe concessie is 1.10.2018.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: Aspect A: Duurzaamheidsklasse veer Weegfactor: 62
  • Criterium: Naam: Aspect B: Kwaliteit van dienstverlening Weegfactor: 38
  • Criterium: Naam: Prijs Weegfactor: 0
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/12/2018
Einde: 31/12/2030
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 093-212084

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De concessie/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100–125
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2019