Leveringen - 295485-2019

Beknopt weergeven

Submission deadline has been amended by:  409840-2019
25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Polen-Warschau: Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR

2019/S 120-295485

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Inspektorat Uzbrojenia
Postadres: ul. Królewska 1/7
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Land: Polen
Contactpersoon: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Ter attentie van: Wiesław Stefański
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Telefoon: +48 261873182
Fax: +48 261873444

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.iu.wp.mil.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Inspektorat Uzbrojenia
Postadres: ul. Królewska 1/7
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Land: Polen
Contactpersoon: Sekretarz Komisji
Ter attentie van: Andrzej KAMIŃSKI
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Telefoon: +48 261879284

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35720000 - FB01

Beschrijving
Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.7.2019 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.