Leveringen - 295494-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Geschut

2019/S 120-295494

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Försvarets materielverk
202100-0340
Banérgatan 62
Contactpunt(en): Alexandra Hellsten
SE-115 88 Stockholm
Zweden
Telefoon: +46 70-9824611
E-mail: alexandra.hellsten@fmv.se

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.fmv.se/

Elektronische toegang tot informatie : https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Mätutrustning för 155 mm eldrör
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code SE

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Mätutrustning för 155 mm eldrör.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35322000

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 65 000 000 SEK
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
UH-2019-14
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2019/S 010-020355

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Mätutrustning för 155 mm eldrör
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25.3.2019
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

CLP System Aktiebolag
556504-2537
Ritarslingan 5
SE-187 66 Täby
Zweden
E-mail: N.grull@clp.se
Telefoon: +46 70-2533990

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 65 000 000 SEK
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.6.2019