Leveringen - 295509-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Bergen: Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water

2019/S 120-295509

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
988517860
Bergen
5886
Noorwegen
Contactpersoon: Elise Marie Hågensen Rørstad
Telefoon: +47 55503065
E-mail: elrorstad@mil.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108618650.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108618650.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108618650.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of a System for Treating Ballast Water on KV Harstad

Referentienummer: 2018046859
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42912300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Defence logistics organisation will, on behalf of the Norwegian Coast Guard, procure a system for treating ballast water on the coast guard ship KV Harstad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42912310
42912330
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of the procurement is to cover the coast guard's need for a system to treat ballast water that fulfils the regulations on ballast water treatment on ships and mobile fixtures (FOR-2017-09-08-1368), with later amendments and the necessary certifications, for the coast guard vessel KV Harstad. The delivered system must both IMO and USCG certification. The Contracting Authority's requirements for the delivery are stated in the document 'Annex B — requirements specification for the ballast management system W318'.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/08/2019
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Qualification requirement: tenderers must be registered in a company register or a trade register in the country where the tenderer is established.

Documentation requirements:

— Norwegian tenderers: company registration certificate,

— foreign companies: confirmation that the tenderer is registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Qualification requirements. Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract.

Documentation requirement: credit rating from a certified credit rating company. The rating must not be older than 3 months.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Forsvarets logistikkorganisasjon
Postboks 3 Haakonsvern, K-8
Bergen
5886
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019