Leveringen - 295511-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Otta: Informatiesystemen

2019/S 120-295511

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regiondata
Nationaal identificatienummer: 976 634 845
Postadres: Skansen 7
Plaats: Otta
NUTS-code: NO022
Postcode: 2670
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Egil Barhaugen
E-mail: egil.barhaugen@regiondata.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiondata.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lesja kommune
Nationaal identificatienummer: 964 949 204
Plaats: Lesja
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@lesja.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lesja.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dovre kommune
Nationaal identificatienummer: 939 849 831
Plaats: Dovre
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@dovre.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dovre.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sel kommune
Nationaal identificatienummer: 939 617 671
Plaats: Otta
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@sel.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sel.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vågå kommune
Nationaal identificatienummer: 939 607 706
Plaats: Vågå
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@vaga.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vaga.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skjåk kommune
Nationaal identificatienummer: 961 381 096
Plaats: Skjåk
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: post@skjaak.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://skjaak.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lom kommune
Nationaal identificatienummer: 959 377 677
Plaats: Lom
NUTS-code: NO022
Land: Noorwegen
E-mail: post@lom.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lom.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affvbqgmvu&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affvbqgmvu&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delivery of a case and filing system - Regiondata

Referentienummer: 2019/220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48810000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority wants to enter into a contract with one tenderer for the delivery of a standard case and filing system for electronic registration, case processing, selection processing and filing. The system must also safeguard collaboration between the case and filing system and relevant professional systems and facilitate electronic collaboration between the municipalities and external actors, both public and private. The system must have functions for automated processing processes. The solution must be certified in accordance with the NOARK5 standard.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300
48300000
48311000
48311100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO022
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nord-Gudbrandsdalen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority wants to enter into a contract with one tenderer for the delivery of a standard case and filing system for electronic registration, case processing, selection processing and filing. The system must also safeguard collaboration between the case and filing system and relevant professional systems and facilitate electronic collaboration between the municipalities and external actors, both public and private. The system must have functions for automated processing processes. The system must be certified in accordance with the NOARK5 standard.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

The tenderer's experience from comparable assignments (to the degree that the up to 3 described comparable assignments are relevant to this procurement).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The description is in the tender documentation.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

An overview and brief description of the qualification requirements:

Tenderers must have the required economic and financial capacity to fulfil the contract.

The tenderer must have their tax, employer contribution and VAT payments in order.

Minimum requirements:

A credit rating of 'credit worthy' or equivalent will be sufficient to fulfil the requirement. The tenderer may substantiate their economic and financial position by presenting any document that the contracting authority can accept, e.g. a credit rating not older than six months, issued by a certified credit rating agency, Annual Financial Statements from the previous three years with the auditor's reports and notes or relevant guarantees. Declared. Documented upon request.

Tax and VAT certificate. Certificates not older than 6 months calculated from the tender deadline. The certificate can be obtained electronically from Altinn. For further information, see Skatteetaten.no.

Foreign tenderers shall not present a tax certificate.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

An overview and brief description of the qualification requirements:

Ability to deliver

Tenderers are required to have very good implementation ability and an organisation that has the capacity to fulfil the contract.

Experience

The tenderer must have good experience from comparable assignment, i.e. Good experience with implementation, commissioning, support and maintenance of equivalent solutions.

Quality assurance

The assignment requires tenderers to have quality management systems.

Minimum requirements:

Ability to deliver

A description must be delivered of technical personnel/entities the tenderer has at their disposal to fulfil this contract. It is the tenderer's responsibility to document relevance in their description. The tenderer can document the execution ability by referring to the competence of personnel he has at his disposal and can use for this assignment, even though the experience has been gained while the personnel performed service for another service provider. Declared. Documented upon request.

Experience

Description of up to three of the tenderer's most comparable assignments during the last 3 years. The description must include:

— Recipient (name, telephone number and email address),

— The scope and value of the assignment,

— Delivery date and duration,

— Description of the delivery.

It is the tenderer's responsibility to document relevance in their description. Tenderers may do this by including documentation on the competence of the personnel that can be used for this project, including experience that has been acquired while the personnel was in the service of another employer. Use annex 5. Must be enclosed with requests to participate in the competition.

Quality assurance

Description of the company's procedures regarding quality management, with emphasis on quality assurance, continual improvement, resource management and management's responsibility. If a tenderer has valid ISO 9001 certification, this certificate will be accepted as documentation of fulfilment of the qualification requirement. Declared. Documented upon request.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

SSA-T and SSA-V will be used for the delivery of the system. See the contract documents for the terms and amendments.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/08/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019