Leveringen - 295514-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Hamar: Databasesystemen

2019/S 120-295514

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helse Sør-Øst RHF
Nationaal identificatienummer: 991324968
Postadres: Postboks 404
Plaats: Hamar
NUTS-code: NO
Postcode: 2303
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Alexander Moen
E-mail: alexander.moen@sykehusbygg.no
Telefoon: +47 97035037

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108786516.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108786516.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108786516.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Tools for Visualisation of/and Access to Building Information Models (BIM) Based on Streaming from Cloud-Based Solutions

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Helse Sør-Øst RHF [South Eastern Norway Regional Health Authority] invites tenderers to participate in a competition for the procurement of a tool for visualisation of/and access to building information models (BIM) based on streaming from cloud-based solutions.

The contract concerns ongoing delivery of services over the internet (software-as-a-service). The service must be a cloud-based/subscription service. The contract also includes operation and maintenance of the relevant service.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48611000
48612000
48222000
48320000
72230000
48700000
48984000
72220000
72266000
72268000
72267100
72415000
72212222
48421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032
NUTS-code: NO011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helse Sør-Øst RHF [South Eastern Norway Regional Health Authority] invites tenderers to participate in a competition for the procurement of a tool for visualisation of/and access to building information models (BIM) based on streaming from cloud-based solutions.

The contract concerns ongoing delivery of services over the internet (software-as-a-service). The service must be a cloud-based/subscription service. The contract also includes operation and maintenance of the relevant service.

The Contracting Authority requires that the tender includes an unlimited number of users and unlimited quantity of data so that it is prices per project and time unit, so the users can easily be scaled up or down.

The tool will function in large (and small) hospital projects with BIM that covers up to 150 000 m2. Thousands of drawings must be able to be uploaded in a structure that makes it easy to find them again. Navigation must be able to be performed in 3D or 2D and possibly on real drawings of entire hospital floors with a high level of detail, so that the tool will also act as distribution of updated floor plans. The tool must have an intuitive interface and functionality that makes it easy to use, also by users who have a more peripheral relationship to the projects.

The service will be used for i.a. New Drammen Hospital and Oslo University Hospital — the Radium Hospital.

The contract has a duration of seven (7) years calculated from the delivery day, with the possibility to extend the contract for 2 years, with a maximum duration of nine (9) years.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract has a duration of seven (7) years calculated from the delivery day, with the possibility to extend the contract for 2 years, with a maximum duration of nine (9) years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postadres: Postboks 439 — Sentrum
Plaats: Bergen
Postcode: 5805
Land: Noorwegen
E-mail: post@kofa.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019