Leveringen - 295515-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-295515

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Christian F. Simonsen
E-mail: christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 41663504

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/107734069.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/107734069.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/107734069.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Balloons and Stents for Vascular Intervention Radiology for Health Trusts in the Central Norway Regional Health Authority

Referentienummer: 2018/1598
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority wants to enter into Framework Agreements for consumables for vascular intervention radiology for the Hospitals in the Central Norway Regional Health Authority.

The vascular intervention radiology is currently provided at the following hospitals included in the Central Norway Regional Health Authority: St. Olavs Hospital Trust (Trondheim) and Møre and Romsdal Hospital Trust (Ålesund hospital). Other hospitals in the region have options to enter into the Framework Agreements.

The contract is divided into the following 10 lots:

— balloon catheters, standard 0,035",

— balloon catheters, OTW 0,014"/0,018",

— balloon catheters, monorail 0,014,

— medical balloons 0,014",

— medical balloons 0,035",

— extendable balloon stents, monorail 0,014",

— extendable balloon stents 0,035",

— self-extendable balloon stents 0,035",

— self-extendable stents for areas near joints, e.g. arteria poplitea,

— self-extendable medicament distributing stents.

The combined contract value for all lots per annum is estimated to 4 000 000 NOK. The total contract value is estimated to 16 000 000 NOK.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

All lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 01-10 Balloons and Stents for Vascular Intervention Radiology, the Central Norway Regional Health Authority (HMN)

Perceel nr.: 1-10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053
NUTS-code: NO062
NUTS-code: NO061
NUTS-code: NO06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The competition is divided into the following lots:

— balloon catheters, standard 0,035",

— balloon catheters, OTW 0,014"/0,018",

— balloon catheters, monorail 0,014,

— medical balloons 0,014",

— medical balloons 0,035",

— extendable balloon stents, monorail 0,014",

— extendable balloon stents 0,035",

— self-extendable balloon stents 0,035",

— self-extendable stents for areas near joints, e.g. arteria poplitea,

— self-extendable medicament distributing stents.

The tenderer's documents and tender must be submitted for Lots 01-10 Balloons and stents for vascular intervention radiology, HMN

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract can be extended for 1+1 year. Other hospitals included included in the Central Norway Regional Health Authority.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be registered in a company register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient economic and financial solidity to fulfil the contract obligations.

Eventuele minimumeisen:

Tenderers must have a credit score equal to A or better, based on AAA Soliditet's scale — or equivalent score from other reputable credit rating agencies.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have good ability and capacity to be able to fulfil the contract obligations.

Eventuele minimumeisen:

An overview of the most important deliveries of goods or services that the tenderer has carried out in the last 3 years, together with information on the contract's value, delivery date or execution and the name of the recipient.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
E-mail: christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78962311

Internetadres: https://sykehusinnkjop.no/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Postadres: Postboks 511 Sentrum
Plaats: Bergen
Postcode: 5805
Land: Noorwegen
E-mail: post@knse.no
Telefoon: +47 55193000

Internetadres: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
E-mail: christian.folgero.simonsen@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78962311

Internetadres: https://sykehusinnkjop.no/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019