Leveringen - 295516-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Gordijnen

2019/S 120-295516

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stortinget
Nationaal identificatienummer: 971524960
Postadres: Karl Johans gate 22
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO
Postcode: 0026
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Gunnar Løvland
E-mail: gunnar.lovland@stortinget.no
Telefoon: +47 23313766

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108593258.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.stortinget.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108593258.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108593258.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stortinget [the Norwegian Parliament]
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Stortinget [the Norwegian Parliament]

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019/2958 Parallel Framework Agreement for the Delivery of Curtains and Sun Screening Products

Referentienummer: 2019/2958
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39515100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Parallel Framework Agreement for the delivery of curtains and sun screening products for the Norwegian Parliament's premises, including commuter flats.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515400
39515410
39515430
39515440
39522130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Norwegian Parliament shall enter into a parallel Framework Agreement with tenderers who can deliver products, (curtains, internal sun screening and accompanying equipment), of solid, but sober standard, high technical and functional quality, timeless design and products that are easy to maintain.

The aim of the procurement is to establish a parallel Framework Agreement with 1 tenderer who cover the Norwegian Parliament's need for supplements of curtains and possibly other internal sun screening products for the Norwegian Parliament's buildings, including the Parliament building, the government district and any other office premises that are added in the framework agreement period.

In addition, the contract will include the delivery of curtains and sun screening products for the Norwegian Parliament's commuter flats, currently 147 flats located in the centre of Oslo.

The Norwegian Parliament reserves the right to announce separate contest for deliveries for large new buildings and alterations if the project's nature and size means that this is the most appropriate solution.

For further information about the contents of the procurement, please refer to Part 2 of Appendix 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract period can be extended for up to 1 + 1 year, a total of 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stortinget
Plaats: Oslo
Postcode: 0026
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019