Leveringen - 295517-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Mosjøen: Tankautospuiten

2019/S 120-295517

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vefsn Kommune
Nationaal identificatienummer: 844824122
Postadres: Skjervgata 43
Plaats: Mosjøen
NUTS-code: NO071
Postcode: 8651
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Ewa Rosting Enge
E-mail: ewa.rosting.enge@vefsn.kommune.no
Telefoon: +47 75101168

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/107225271.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.vefsn.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/107225271.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/107225271.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of a Foam Tank Lorry for Vefsn Fire and Rescue Service

Referentienummer: 2019/2263
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144212
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The call for tenders includes the delivery of a new foam tank lorry for Vefsn Fire and Rescue service. The vehicle shall primarily be used as a foam tank lorry and must also be the response vehicle No 2 in relation to larger incidents or if the first-response vehicle is out of operation. The Contracting Authority will therefore in particular emphasise the tenderer's proposed solution for cabinets/furnishings as spacious cabinets and easy access to the emergency preparedness material are particularly emphasised.

The vehicle with an adapted body, including equipment and furnishing is further described in the requirement specification — Annex A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
34144213
50117000
34144200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mosjøen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The call for tenders includes the delivery of a new foam tank lorry for Vefsn Fire and Rescue service. The vehicle shall primarily be used as a foam tank lorry and must also be the response vehicle No 2 in relation to larger incidents or if the first-response vehicle is out of operation. The Contracting Authority will therefore in particular emphasise the tenderer's proposed solution for cabinets/furnishings as spacious cabinets and easy access to the emergency preparedness material are particularly emphasised.

The vehicle with an adapted body, including equipment and furnishing is further described in the requirement specification — Annex A.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 01/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options are further described in Annex 1 — the requirement specification's Points 13 A and 13 B.

The options are price bearing.

When the tender is received, the Contracting Authority shall, based on the total frame of the project chose options. The Contracting Authority has the exclusive right to select only the price bearing options as a basis for the evaluation and contract award in relation to price.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the attached contract draft and tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Mosjøen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vefsn kommune
Postadres: Postboks 560
Plaats: Mosjøen
Postcode: 8651
Land: Noorwegen
E-mail: post@vefsn.kommune.no
Telefoon: +47 75101000

Internetadres: www.vefsn.kommune.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019