Leveringen - 295519-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-295519

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Janne Håkensen
E-mail: post@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/97511389.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lowering Reading System for Sykehuset Østfold HF [Østfold Hospital Trust]

Referentienummer: 2019/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manually Lowering Reading System

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
38000000
38300000
38400000
38434520
38500000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Automatic Lowering Reading System

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
38000000
38300000
38400000
38434520
38500000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Noors, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019