Leveringen - 295524-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Orthopedische implantaten

2019/S 120-295524

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Tollbugata 7
Vadsø
9800
Noorwegen
Contactpersoon: Beate Holter Kringstad
E-mail: beate.holter.kringstad@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO073

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/69655505.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arthroscopy Consumables (Apparatus Independent)

Referentienummer: 2017/124
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority would like to enter into a Framework Agreement for implants, consumables and disposable instruments for arthroscopy and arthroscopy related interventions/procedures. Consumables here mean general consumables (apparatus independent) for arthroscopy.

The estimated total contract value for all the lots for one year is 5 700 000 NOK-6 500 000 NOK and the estimated contract value for the entire contract period (4 years) is 22 800 000 NOK-26 000 000 NOK. Attention is drawn to the fact that the estimated values and volumes are not binding for the Contracting Authority, cf. Part 2 Annex 1 Price Form.

Attention is drawn to the fact that the volume is uncertain and the stated volume is based on our best estimate. See the attached tender documentation and specifications for further information.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Equipment and implants for tendons and ligament surgery - anchors with needles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Different materials can be offered for anchors with needles, in the form of parallel tenders, see part 1 - Competition Terms, point 2.8 Parallel Tenders.

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Portals

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The type of portal is not specified for this lot. If several different types of portals can be offered, they can be offered as parallel tenders, see part 1 - Competition Terms, point 2.8 Parallel Tenders.

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service etc. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. Equipment and implants for cuff surgery and labrum surgery

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 consists of three sub-groups:

3.1 Cuff anchors

3.2 Labrum anchors

3.3 Equipment for the acute treatment and reconstruction of AC joint luxations

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service etc. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. Consumables for sutur passers for cuff surgery and labrum surgery

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 consists of two sub-groups:

4.1 Antegrade suture passers

4.2 Retrograde suture passers

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5. Consumables and implants with the accompanying equipment for meniscus surgery

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For lot 5 we would like

5.1 Prices for a standard operation all inside with 3 sutures, including implant specific consumables.

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service etc. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Three parallell framework agreements have been signed.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6. Consumables and implants with the accompanying equipment for ACL surgery and other ligament surgery in the knee

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Vest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For lot 6 we would like

6.1 The total price for a standard reconstruction of the ACL with a hamstring graft per patient and what products are included in the intervention, including all consumables.

6.2 The total price for a standard reconstruction of the ACL with the patella tendon per patient and what products are included in the intervention, including all consumables.

For product group 6, tenders can be submitted for different materials in the form of parallel tenders.

See Part 2 Annex 1 Price Form for the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service etc. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Assortment / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 201-414884
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

1. Equipment and Implants for Tendons and Ligament Surgery — Anchors with Needles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zimmer Biomet Norway AS
Robsrudskogen 15
Lørenskog
1470
Noorwegen
Telefoon: +47 67912200
Fax: +47 67912201
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
O.H Bangs vei 70
Høvik
1363
Noorwegen
E-mail: kundeservice@arthrex.no
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nesbru
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

2. Portals

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zimmer Biomet Norway AS
Robsrudskogen 15
Lørenskog
1470
Noorwegen
Telefoon: +47 67912200
Fax: +47 67912201
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
O.H Bangs vei 70
Høvik
1363
Noorwegen
E-mail: kundeservice@arthrex.no
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nesbru
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

3. Equipment and Implants for Cuff Surgery and Labrum Surgery

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zimmer Biomet Norway AS
Robsrudskogen 15
Lørenskog
1470
Noorwegen
Telefoon: +47 67912200
Fax: +47 67912201
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
O.H Bangs vei 70
Høvik
1363
Noorwegen
E-mail: kundeservice@arthrex.no
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nesbru
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

4. Consumables for Suture Passers for Cuff Surgery and Labrum Surgery

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nesbru
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
Høvik
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

5. Consumables and Implants with the Accompanying Equipment for Meniscus Surgery

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kebomed AS
Midtunhaugen 17
Nesttun
5224
Noorwegen
Telefoon: +47 55987700
E-mail: info@kebomed.no
Fax: +47 55987701
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
O.H Bangs vei 70
Høvik
1363
Noorwegen
E-mail: kundeservice@arthrex.no
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nesbru
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

6. Consumables and Implants with the Accompanying Equipment for ACL Surgery and other Ligament Surgery in the Knee

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smith and Nephew AS
Nye Vakåsv 64
Hvalstad
1394
Noorwegen
Telefoon: +47 66842020
E-mail: norway@smith-nephew.com
Fax: +47 66842090
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arthrex Norway AS
O.H Bangs vei 70
Høvik
1363
Noorwegen
E-mail: kundeservice@arthrex.no
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kebomed
Nesttun
Noorwegen
NUTS-code: NO051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The tender, including completed annexes, shall be in Norwegian or a Scandinavian language. Any studies and brochures can be in Norwegian, a Scandinavian language or English.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
Noorwegen
Telefoon: +47 45605796
E-mail: beate.holter.kringstad@sykehusinnkjop.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019