Leveringen - 295525-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Otta: Software en informatiesystemen

2019/S 120-295525

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regiondata
976 634 845
Skansen 7
Otta
2670
Noorwegen
Contactpersoon: Egil Barhaugen
E-mail: egil.barhaugen@regiondata.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiondata.no

I.1)Naam en adressen
Lesja kommune
964 949 204
Lesja
Noorwegen
E-mail: postmottak@lesja.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lesja.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Dovre kommune
939 849 831
Dovre
Noorwegen
E-mail: postmottak@dovre.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dovre.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Sel kommune
939 617 671
Otta
Noorwegen
E-mail: postmottak@sel.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sel.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Vågå kommune
939 607 706
Vågå
Noorwegen
E-mail: postmottak@vaga.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vaga.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Lom kommuine
959 377 677
Lom
Noorwegen
E-mail: post@lom.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lom.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Skjåk kommune
961 381 096
Skjåk
Noorwegen
E-mail: post@skjaak.kommune.no
NUTS-code: NO022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://skjaak.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delivery of Case and Filing System

Referentienummer: 2019/220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The client wants to enter into a contract with one tenderer for the delivery of a standard case and filing system for electronic registration, case processing, selection processing and filing. The system must also safeguard collaboration between the case and filing system and relevant professional systems and facilitate electronic collaboration between the municipalities and external actors, both public and private. The system must have functions for automated processing processes.

The solution must be certified in accordance with the NOARK 5 standard.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48311000
48311100
48329000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO022
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The client wants to enter into a contract with one tenderer for the delivery of a standard case and filing system for electronic registration, case processing, selection processing and filing. The system must also safeguard collaboration between the case and filing system and relevant professional systems and facilitate electronic collaboration between the municipalities and external actors, both public and private. The system must have functions for automated processing processes.

The solution must be certified in accordance with the NOARK 5 standard.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The description is in the tender documentation.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-270505
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Reason for the cancellation:

The Contracting Authority has been made aware that we have absolute requirements that are not possible to meet, or would not give real competition. We therefore have to cancel this competition. We will announce a new procurement later today. This will have a progress plan where the application deadline for participation is in late August in order to allow for staff holidays.

Visma notice: https://opic.com/id/afilgkxvys

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019