Leveringen - 295528-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Glaswerk voor laboratoria

2019/S 120-295528

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-220959)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Postboks 40
Vadsø
9811
Noorwegen
E-mail: post@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/102812781.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratory consumables for the companies in Helse Sør-Øst

Referentienummer: 2018/639
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33793000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority´s enquiry is for tenders for the delivery of consumables for laboratories in the trusts included in the Southern and Eastern Norway Regional Health Authority.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-220959

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: