Leveringen - 295529-2019

25/06/2019    S120

Noorwegen-Vadsø: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-295529

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Britt Mikkelsen
E-mail: brimik@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 77628321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108565509.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voluntary Ex-ante Transparency Notice: Feed Machine for Cytology for the University Hospital of North Norway, Tromsø

Referentienummer: 2019/1017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University Hospital of North Norway (UNN) intends to enter into a contract with Montebello Diagnostics AS for the delivery of 1 feed machine for cytology (ThinPrep), consumables and a service contract for Clinical Pathology.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO072 Troms
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of 1 feed machine for cytology, consumables and a service contract for Clinical Pathology, with a value of 8 800 000 NOK.

According to the 'Requirements for HPV tests that can be used for primary screening' in the cancer register, there is only one supplier in the market who can deliver an instrument that communicates with the existing instrument at UN, the HPV DNA test Cobas 4800. The procurement is therefore exempt from a competition, cf. the Public Procurement Regulations §13-4 letter b No 2.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

According to the 'Requirements for HPV tests that can be used for primary screening' in the cancer register, there is only one supplier in the market who can deliver an instrument that communicates with the existing instrument at UN, the HPV DNA test Cobas 4800. The procurement is therefore exempt from a competition, cf. the Public Procurement Regulations §13-4 letter b No 2.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Montebello Diagnostics AS
Plaats: 0666 Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Land: Noorwegen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 8 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kofa
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019