Diensten - 295535-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2019/S 120-295535

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norsk Institutt for Kulturminneforskning
985767769
Storgata 2
Oslo
0155
Noorwegen
Contactpersoon: Vibeke Vandrup Martens
Telefoon: +47 92466628
E-mail: vvm@niku.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108593503.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.niku.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108593503.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108593503.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender Contest for the Environment Monitoring Project: Bryggen in Bergen

Referentienummer: 1021555
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The tenderer will contribute to the long-term environment monitoring programme, 'Monitoring cultural layers and settlement development and the operation and maintenance of infiltration installations at Bryggen', which is managed by NIKU on behalf of the directorate for cultural heritage.

See the attached tender documentation and specifications for further information.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711000
90714500
90714600
90733700
71351913
71351500
71351914
51210000
51216000
38200000
38292000
38410000
38300000
72314000
72514300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The delivery will consist of the following 4 main areas:

A.

— measure the ground water level and preservation conditions in the cultural layers through,

— archeological analyses, quality checks of data and interpretation of the preservation condition,

— hydrological analyses and quality checks and interpretation of ground water levels,

— geochemical analyses and interpretation of preservation conditions, amongst other things based on data obtained from sensors installed in a test hole behind Nordre Bredgården,

— instrumentation of a number of environment wells, as well as processing the measurement data.

B.

— measure settlement development in the ground and in buildings through,

— regular measuring of fixed points in buildings and the terrain, and processing the settlement data,

— geotechnical analyses and quality checks.

C.

— detect changes in the ground water level and preservation conditions for the cultural layers (and notify changes that exceed defined thresholds), as well as assess the reason for the changes and propose aversion measures in the area in question.

D.

— manage, operate and maintain the different parts of the IT system that has been established at Bryggen for the ground water project, including operationalising and running the control room in Schøtstuene (cf. the MOM plan).

The scope will depend on the awarded budget. See the Contracting Authority's requirements specification, point 4 for further details.

The environment monitoring project will run for 4 years, with options for a 1+1 year extension.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Stiftelsen Norsk Institutt for kulturminneforskning
Storgata 2
Oslo
0105
Noorwegen
Telefoon: +47 92466628
E-mail: vvm@niku.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019