Diensten - 295536-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel

2019/S 120-295536

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norsk rikskringkasting AS
Nationaal identificatienummer: 976390512
Postadres: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO
Postcode: 0340
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Christian Rikheim Sundelin
E-mail: christian.sundelin@nrk.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108616680.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nrk.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108616680.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108616680.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Broadcasting

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NRK MA3208/19E Framework agreement Career guidance - the Qualification phase

Referentienummer: 2019/662
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79633000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NRK would like to enter into framework agreement(s) in connection with re-organisation processes involving consultancy services related to individual and basic consultancy for employees, for the following competence areas:

1) Simple career guidance;

2) Medium career guidance;

3) Extended career guidance;

4) Personal financial consultancy;

5) Coaching.

Click here: https://permalink.mercell.com/108616680.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79630000
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01
Voornaamste plaats van uitvoering:

See the description.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NRK would like to enter into framework agreement(s) in connection with re-organisation processes involving consultancy services related to individual and basic consultancy for employees, for the following competence areas:

1) Simple career guidance;

2) Medium career guidance;

3) Extended career guidance;

4) Personal financial consultancy;

5) Coaching.

All consultancy shall basically be provided at the contracting authority's offices in Oslo. Consultancy services can also if agreed upon, be provided at NRK’s premises at Marienlyst.

The tenderers must state if they have available office facilities at other locations in Norway. If the services are to be provided at a location where the tenderer does not have an office, the location must be agreed for each individual call-off. The service must either be provided in NRK's premises or in premises provided by the tenderer. The service must be offered for all NRK's locations.

NRK asks the tenderer to offer 1.5 hours information meetings for large groups that are defined as redundant in the NRK organisation. These meetings are free of charge. The meetings must contribute to give information about frameworks and services available in a redundant situation as well as answers to any questions from the participants.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

See the Instruction to the tenderer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Norsk rikskringkasting as
Postadres: Postboks 8500
Plaats: Majorstuen
Postcode: 0340
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019