Diensten - 295541-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Noorwegen-Trondheim: Liften

2019/S 120-295541

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NTNU
974 767 880
NTNU
Trondheim
7491
Noorwegen
Contactpersoon: Vibeke Hagen
E-mail: vibeke.hagen@ntnu.no
NUTS-code: NO061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ntnu.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=aftpjobxfw&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=aftpjobxfw&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamic purchase system - lifts - improvements, modernisation and new procurements

Referentienummer: ANSK-0099-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority will establish a dynamic purchase system for lifts, which will include the following:

— More maintenance and improvements,

— Replacements,

— Renovation,

— Modernisation,

— New lifts (person lifts and goods lifts).

Maintenance and improvements with a value of up to 100 000 NOK excluding VAT will be dealt with through a separate framework agreement for lift service and maintenance.

New lifts are subject to being covered by contracts that are held as independent contests.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

There will be contests for each sub-contract under the dynamic purchase system.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Different contracts under the dynamic purchase system.

Perceel nr.: Fastsettes under den dynamiske innkjøpsordningen
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416000
42416100
42416120
42416130
42419500
42419510
45313100
50000000
50700000
50750000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Will be described in each contest under the dynamic purchase system.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/06/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the

In the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have ther tax and VAT payments in order.

Tenderers must be creditworthy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have experience from comparable assignments.

Tenderers must have skilled personnel for the assignment. (Skilled personnel means persons who, through education, courses, practice, etc., have competence as a lift installer or equivalent level.)

Tenderers must have a well-functioning environmental management system.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Requirements regarding wage and working conditions.

An apprentice scheme is required and apprentices must be used.

There are limitations to the number of links in the supplier chain.

Ethical requirements.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2027
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/06/2027
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kofa NDLA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019