Diensten - 295558-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor begeleiding en adviesverlening

2019/S 120-295558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arbeids- OG Velferdsetaten (NAV)
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 5, St Olavs plass
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO
Postcode: 0130
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Sigurd Viste
E-mail: sigurd.viste@nav.no
Telefoon: +47 93465220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108598575.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Award of Contract. Procurement of Clarification NAV East-Viken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Follow-up is to provide assistance with the aim of participants obtaining and/or keeping paid work. The aim is that participants shall, to the greatest possible degree, be self-sufficient with a permanent connection to working life.

The aim of the initiative must be supported by the following performance measurements.

— persons without work on the application date: 65 % transition to work by the end of the initiative,

— persons in work on the application date: 65 % full return to work and a further 20 % must have increased work participation by the end of the initiative.

Framework Agreements for 7 geographical areas (service areas) in NAV East-Viken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 376 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area A - Follo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
85312300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Follo The framework agreement period is from 1.7.19 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 180-230 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area B - Lillestrøm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lillestrøm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Lillestrøm. The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 130-180 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area C - Nedre Romerike

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
85312300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lillestrøm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Nedre Romerike. The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 110-150 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area D - Fredrikstad

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fredrikstad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Fredrikstad. The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 290-335 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area E - Inner Østfold

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
85312300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Askim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Indre Østfold The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 120-160 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area F - Moss

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Moss The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 190-220 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service area G - Sarpsborg

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
85312300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sarpsborg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service assignment for service area Sarpsborg. The framework agreement period is from 1.7.2019 up to and including 30.6.2022. The estimated ongoing need is 135-175 parallel initiative places at any one time (with the exception of the first 3 months as well as every July).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality, including assignment comprehension (50 %), market work (30 %) and quality assurance of the service (20 %). / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracts will be valid for the period 1.7.2019 - 30.6.2022. The Contracting Authority (Customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-030019
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area A — Follo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fretex Jobb og Oppfølging AS
Plaats: Sandnes
NUTS-code: NO043
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area B — Lillestrøm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sens Utvikling AS
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area C — Nedre Romerike

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sens Utvikling AS
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area D — Fredrikstad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sens Utvikling AS
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area E — Indre Østfold

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fretex Jobb og Oppfølging AS
Plaats: Sandnes
NUTS-code: NO043
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area F — Moss

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Personalpartner AS
Plaats: Moss
NUTS-code: NO031
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Follow-up NAV East-Viken Service Area G — Sarpsborg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sens Utvikling AS
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: NAV Øst-Viken
Plaats: Sarpsborg
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019