Diensten - 295566-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kabelvåg: Software en informatiesystemen

2019/S 120-295566

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kystverket
Nationaal identificatienummer: 874 783 242
Postadres: Finnesv. 14
Plaats: Kabelvåg
NUTS-code: NO071
Postcode: 8310
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Martin Fransson
E-mail: martin.fransson@kystverket.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kystverket.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Digital Interaction System for Kystverket's [the Norwegian Coastal Administration's] Project (Project Hotel)

Referentienummer: 2019/881
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kystverket [the Norwegian Coastal Administration] needs to digitise the implementation phase of our project, including contracts, and will therefore procure a system for interaction/project hotel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300
48311000
48610000
48612000
72000000
72220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kystverket [the Norwegian Coastal Administration] needs to digitise the implementation phase of our project, including contracts, and will therefore procure a system for interaction/project hotel.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 114-281130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Reason for the cancellation:

The tender documentation contained minor errors and invitations to one-on-one meetings were made prior to the deadline for receipt of tender. This is now corrected, and the tender contest is republished.

Visma notice: https://opic.com/id/aflpnfgylm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019