Diensten - 295572-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet gespecificeerd 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor privé-onderwijs

2019/S 120-295572

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NAV Tiltak Oslo
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 311 Alnabru
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO
Postcode: 0614
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Ulrik Amundsen Tuvnes
E-mail: ulrik.amundsen.tuvnes@nav.no
Telefoon: +47 41203150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/103393910.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Qualification for bus driver work (AMO) - Oslo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of a framework agreement for the procurement of labour market initiatives - training (AMO): Qualification for bus driver work.

Click here https://permalink.mercell.com/108801459.aspx

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NAV Tiltak Oslo will procure a framework agreement for the purchase of AMO course Bus Driver Qualification (for groups and individual places). The participants must be job seekers residing in Oslo, who are relevant for the bus driver work. The main content in the course will be training and certification with drivers license D, as well as in basic education for professional drivers (passenger transport), so that the participants gain a bus driving license and qualify for bus driver job vacancies.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In this notice, the duration of the framework agreement is stated as 7.6.2019 - 30.6.2023. This period includes the option for 2 years extension. Due to an error in the notice form, it was not possible to provide the duration of the options anywhere else in the notice form. Refer to Tender Documentation part I point 1.6 and Tender Documentation part II point 3.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-163834
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Qualification for bus driver work (AMO) - Oslo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Learn AS
Postadres: Lierstranda 111
Plaats: Lier
NUTS-code: NO011
Postcode: 3400
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 05090
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: NAV Tiltak Oslo
Postadres: Postboks 311 Alnabru
Plaats: Oslo
Postcode: 0614
Land: Noorwegen
E-mail: nav.tiltak.oslo@nav.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019