Diensten - 295573-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet gespecificeerd 

Noorwegen-Stavanger: Diensten voor privé-onderwijs

2019/S 120-295573

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NAV Tiltak Rogaland
Nationaal identificatienummer: 974652285
Postadres: Postboks 420
Plaats: Stavanger
NUTS-code: NO
Postcode: 4002
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Siv Lohne, Sølvi Alice Nilsen, Alf Henrik Trøen
E-mail: nav.tiltak.rogaland@nav.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108757668.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108757668.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108757668.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19/2773 AMO individual places, professional drivers, Sør-Rogaland

Referentienummer: 19/2773
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Labor market training (AMO), indivividual places Professional Drivers Sør-Rogaland

Click here: https://permalink.mercell.com/108757668.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 32 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Framework agreement with only 1 provider. The contract period is 2 years with an option for 1 year + 1 year extension.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: NAV Tiltak Rogaland
Plaats: Stavanger
Postcode: 4002
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019