Diensten - 295575-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor privé-onderwijs

2019/S 120-295575

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)
889640782
Postboks 5, St Olavs plass
Oslo
0130
Noorwegen
Contactpersoon: Stine Jørgensen Bjarnar/Kenneth Sagevik
E-mail: nav.amo.bergen@nav.no
NUTS-code: NO051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/103700532.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Labour Market Training (Abbreviated AMO), Men in the Health Sector Hordaland

Referentienummer: 3-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NAV Vestland shall procure a compact educational pathway that gives the participants competence on the sixth form college level 2, health care workers. The course shall be combined with practice places prior to, during, and after the course. The service provider must co-operate closely with the county coordinator for the project ‘Menn i Helse’ (‘Men in the Health Sector’). After the end of the course, participants who quality for apprenticeships will receive apprenticeship contracts in one of the municipalities involved in the project in Hordaland.

The following municipalities are included: Bergen, Os, Askøy and Lindås. More municipalities may be included in the project during the contract period.

Click here: https://permalink.mercell.com/108777464.aspx

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Bergen area.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NAV Vestland shall procure a compact educational pathway that gives the participants competence on the sixth form college level 2, health care workers The course shall be combined with practice places prior to, during, and after the course. The service provider must co-operate closely with the county coordinator for the project ‘Menn i Helse’ (‘Men in the Health Sector’). After the end of the course, participants who quality for apprenticeships will receive apprenticeship contracts in one of the municipalities involved in the project in Hordaland.

The following municipalities are included: Bergen, Os, Askøy and Lindås. More municipalities may be included in the project during the contract period.

One course is planned per annum within the Framework Agreement, including the option (2 years + 1 + 1 year). Parallel courses in accordance with requirements can be relevant.

The number of courses that are implemented will depend, amongst other things, on grants, developments in the labour market, priorities in the counties and other framework terms in the contract period.

The total contract value is estimated to 12 000 000 NOK. The estimated value is based on an option for parallel courses in the Framework Agreement.

Note that this is an estimate, only, and is not binding for NAV. Based on the above listed uncertainty factors the contract value is very uncertain. The contract value can be higher but will most likely be lower than the estimated maximum value.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-171607
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Labour Market Training (Abbreviated AMO), Men in the Health Sector Hordaland

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NAV Fylkeskontor Vestland
Bergen
5804
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019