Dostawy - 295580-2020

25/06/2020    S121

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 121-295580

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 107-258997)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Januszek, Krzysztof Breguła – sprawy merytoryczne, Małgorzata Knap, Antoni Trzcionka – sprawy proceduralne
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego opłat środowiskowych

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.37.2020.MK
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem i rozliczaniem wpływów, redystrybucją oraz windykacją zebranych opłat środowiskowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 107-258997

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/09/2020
Powinno być:
Data: 06/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: